Privaatsustingimused

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Andmete töötlemise põhimõtted

Ots Konsultatsioonid OÜ on psühhoteraapia teenuseid ja psühholoogia alaseid koolitusi osutav ettevõte.

  1. Kasutatavad põhimõisted

1.1. Psühholoog- domeeni tunnussõna

1.2. www.psuhholoog.eu (OMANIK) on Ots Konsultatsioonid OÜ (registrikood: 11635411), kes töötleb Kasutaja isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele põhimõtetele:

1.3. Andmesubjekt – tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik:

1.3.1. Andmesubjektiks, kelle isikuandmeid Ots Konsultatsioonid OÜ töötleb, on:

füüsiline või juriidiline isik, kelle isikuandmed (ees- ja perenimi, isikukood ja seos ettevõttega/ettevõtetega) pärinevad avaliku teabena avalikelt teabevaldajatelt ja/või on need meile ise esitanud.

 

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid
2.1. HALDAJA kogub Isikuandmeid lepingu sõlmimisel, teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt www.psuhholoog.ee kasutamisel järgmiselt:

2.1.1. Kasutaja edastab ise HALDAJALE oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, kasutab erinevaid kodulehe funktsioone ja Ttenuseid);

2.1.2. HALDAJA saab Kasutaja isikusamasuse kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID ja pangalingi kaudu. HALDAJA ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja HALDAJA kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Soovitame tutvuda lisainformatsiooniga veebiaadressitel – http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee;
2.2. HALDAJA võib töötleb järgnevaid Isikuandmeid:

2.2.1. identifitseerimisandmed (nimi, isikukood);

2.2.2. kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);

2.2.3. Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi);

2.2.4. IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed.

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
3.1. HALDAJA Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt:

3.1.1.1. Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud HALDAJA-le vastava päringu;

3.1.1.2. Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

3.1.1.3. Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks sh ligipääsu võimaldamiseks www.psuhholoog.eu sisule;

3.1.1.4. Kasutaja antud nõusoleku alusel, näiteks HALDAJA hinnangul Kasutajale huvipakkuva info kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;

3.1.1.5. Kasutajale soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku;

3.1.1.6. Kasutajale info ja uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil HALDAJA-le edastanud oma e-posti aadressi;

3.1.1.7. Kasutajaga ühenduse võtmiseks teenuse osutamise eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast infost huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

3.1.1.8. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks HALDAJA õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused HALDAJA õigustatud huvi üles;


3.1.2. HALDAJA seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt:

3.1.2.1. seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

3.1.2.2. seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

3.1.2.3. HALDAJA seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.
3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik HALDAJA või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks;
3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb HALDAJA õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid. 

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)
4.1. HALDAJA kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). HALDAJA on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega töölepingud, andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest;
4.2. HALDAJA kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: www.psuholoog.eu IT-arendajad, serveriteenuse pakkujad, HALDAJA poolsed teenuseosutajad;

4.3. HALDAJA töötajad on kohustatud, vastavalt nendega sõlmitud lepingutele ning kehtivale seadusandlusele, hoidma neile tööülesannete käigus usaldatud isikuandmeid konfidentsiaalsetena. Konfidentsiaalse hoidmise kohustus HALDAJA töötajate ning endiste töötajate puhul on tähtajatu.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
5.1. HALDAJA edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui ta on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui HALDAJA-l on selleks õigustatud huvi ja/või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku;
5.2. Kasutaja Isikuandmete edastamine kolmdandatele isikutele, kelleks on:

5.2.1. järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks HALDAJA seadusjärgse kohustuse täitmine;

5.2.3. audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks HALDAJA ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks HALDAJA seadusjärgse kohustuse täitmine või õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;

5.2.4. võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud HALDAJA ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks HALDAJA õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil HALDAJA õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused HALDAJA õigustatud huvi üles.

6. Isikuandmete säilitamine

6.1. HALDAJA säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, HALDAJA õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud;

6.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab HALDAJA Isikuandmeid järgmiselt:

6.2.1. Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;

6.2.2. Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;

6.2.3. Füüsilised isikud äriühingute esindajate rollides juhul, kui isik on täielikult lõpetanud äritegevuse ja viimasest rollist on möödas 5 aastat (nõude esitamise aegumistähtajani);

 

7. Turvalisus
7.1. HALDAJA võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks;
7.2. HALDAJA ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

8. Kasutaja õigused ja kohustused
8.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada HALDAJA poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

8.1.1. taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;

8.1.2. nõuda Isikuandmete parandamist;

8.1.3. nõuda Isikuandmete kustutamist;

8.1.4. nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui HALDAJA Töötleb neid õigustatud huvi alusel;

8.1.5. nõuda Isikuandmete ülekandmist;

8.1.6. esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;

8.1.7. võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
8.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma HALDAJA-ga eespool toodud kontaktandmetel

8.3. HALDAJA-l on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist;

8.4. HALDAJA vastab Kasutaja taotlusele 30 päeva jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on HALDAJA Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib HALDAJA vastamise tähtaega 60 päeva võrra pikendada. Kui HALDAJA ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse;

8.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib HALDAJA kas:

8.5.1. küsida mõistlikku tasu;

8.5.2. keelduda taotletud meetmete kasutusele võtmisest.
8.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

8.6.1. Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

8.6.2. Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;

8.6.3. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Kreedix Kontserni õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;

8.6.4. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;

8.6.5. Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

8.6.6. Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita HALDAJA seadusest tulenevat kohustust;

8.6.7. Füüsilised isikud äriühingute esindajate rollides juhul, kui isik on täielikult lõpetanud äritegevuse ja viimasest rollist on möödas 3 aastat;

8.6.8. Tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.
8.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 8 nimetatud alusel ta seda nõuab. HALDAJA ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

8.7.1. sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;

8.7.2. selleks, et täita HALDAJA seadusest tulenevat kohustust;

8.7.3. selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;

8.7.4. HALDAJA-l on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.
8.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust;

8.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab HALDAJA hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele, teavitab HALDAJA sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt HALDAJA-le esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult;
8.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada HALDAJA-t Isikuandmete muutumisest;

8.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

9. Põhimõtete muutmine
9.1. HALDAJA-l võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, HALDAJA isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab HALDAJA Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

10. Kontaktandmed
10.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja HALDAJA vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda HALDAJA poole järgmistel kontaktidel:

e-posti aadress: jana@psuhholoog.eu GSM +372 5660 8002